Зарлал

2015.08.10 Баян-Өнжүүл сумын нээлттэй утас: 98550111 Нэг цэгийн утас: 93120932

Download NFSP!

2015.08.10 Энэ жилийн залуучуудын наадмыг 2006 оны төгсөгчид зохион байгуулж байна. 2015.08.15-нд зохион байгуулагдана.

Цаг бол алт


Designed by:
БАЯН-ӨНЖҮҮЛ СУМ
Төрийн байгууллага авлига PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
5 дах өдөр, 01-04-2016 06:34

                                          “Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг  үнэлэх”

                                                                                                      санал асуулгын үр дүн

             2016.03.30                                                                                                                                                                           Хайрхан

        Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн санаачилгаар “Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх”

санал, зөвлөмж боловсруулах, судалгаа шинжилгээний зорилгоор энэхүү санал асуулгыг авсан болно.

                                                           Нэг. Ерөнхий мэдээлэл

  1. Таны нас
Респондентын тоо А.16 -25    

Б.26-35              

В. 36- 45               Г. 46-55                Д.55-аас дээш    
50 7 12 18 10 3
  1. Таны хүйс:
Респондентын тоо А. Эрэгтэй Б. Эмэгтэй  
50 18 32
  1. Боловсролын байдал:
Респондентын тоо А. Дээд                     Б.Бүрэн дунд          

В. Бүрэн бус дунд    

Г.Тусгай дунд          Д. Бага                      
50 17 15 9 8 1

      4Ажил эрхлэлтийн байдал:

Респондентын тоо А.Төрийн албан хаагч                    Б.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч        В.Хувийн ААН, байгууллагад ажилладаг Г.Малчин      Д.Оюутан     Е.Ажилгүй     

Ё.Тэтгэ-

вэрт    

Ж. Бусад
50 17 5 7 10 5 1 3 2

                                                      Хоёр. Хяналтын хэсэг /иргэдийн төсөөлөл/

1.Аль салбарт авлига, ашиг сонирхлын зөрчил илүү гарч байгаа  гэж та бодож байна вэ?/+/

             Байгууллагын нэр Респондентын тоо Маш их Нилээд /дунд зэрэг/ Бага  зэрэг  Байхгүй Мэдэхгүй
1 Төв аймгийн ЗДТГ 50 6 3 6 8 27
2 Төв аймгийн Цагдаагийн газар 50 6 7 8 7 22
3 Эрүүл мэндийн газар 50 7 10 7 4 22
4 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 50 7 9 7 3 24
5 Худалдан авах ажиллагааны алба 50 4 6 5 7 28
6 Мэргэжлийн хяналтын газар 50 4 6 4 8 28
7 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 50 4 2 4 7 33
8 Хүнс хөдөө аж ахуйн газар 50 4 3 3 9 31
9

Газрын харилцаа, барилга, хот

 Байгуулалтын газар

50 4 4 7 8 27
10 Татварын хэлтэс 50 4 5 3 7 31
11 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 50 1 2 5 15 27
12 Боловсрол соёлын газар 50 3 3 3 8 33
13 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 50 4 3 3 9 31
14 Онцгой байдлын газар 50 1 3 4 6 36
15 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 50 3 3 4 9 31
16

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний

хэлтэс

50 2 4 6 7 31
17 Хөдөлмөрийн хэлтэс 50 2 2 5 7 34
18 Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс 50 1 2 5 8 34
19 Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс 50 1 2 4 8 35
20

Ус цаг уур орчны шинжилгээний

алба

50 2 1 3 8 36

2.Аймгийн төрийн байгууллагуудын аль  салбарт  шударга болон шударга  бус байдал илүү ажиглагддаг вэ?

 Иргэн таны бодлоор: /шударга байдал сайн гэж үзэж байвал + тэмдгээр шударга бус гэж үзэж байгаа 

бол – тэмдгээр

Байгууллагын нэр Респондентын тоо Маш их Нилээд  Бага  зэрэг  Байхгүй Мэдэхгүй
1 Төв аймгийн ЗДТГ 50 6 4 10 1 29
2 Төв аймгийн Цагдаагийн газар 50 10 6 5 1 28
3 Эрүүл мэндийн газар 50 8 5 9 3 22
4 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 50 10 5 6 3 26
5 Худалдан авах ажиллагааны алба 50 4 3 5 6 32
6 Мэргэжлийн хяналтын газар 50 3 7 5 6 29
7 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 50 2 4 9 7 28
8 Хүнс хөдөө аж ахуйн газар 50 2 2 6 7 33
9

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын

 газар

50 1 8 5 6 30
10 Татварын хэлтэс 50 3 4 6 7 30
11 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 50 2 6 3 7 32
12 Боловсрол соёлын газар 50 4 2 4 8 32
13 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 50 4 4 3 7 32
14 Онцгой байдлын газар 50 4 2 4 8 32
15 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 50 2 2 3 9 34
16

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний

 хэлтэс

50 1 4 4 9 32
17 Хөдөлмөрийн хэлтэс 50 3 4 4 9 30
18 Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс 50 1 2 5 9 35
19 Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс 50 2 2 5 8 34
20

Ус цаг уур орчны шинжилгээний

алба

50 2 2 4 9 33

3.Таны бодлоор төрийн байгууллагын зарим үйл ажиллагаа нь ил тод, тунгалаг нээлттэй байдалд үнэлгээ өгнө үү.  /+/

                       Үзүүлэлт/ үнэлгээ Респондентын тоо   Сайн    Дунд Тааруу Мэдэхгүй
1 Төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 50 3 7 17 23
2 Төсөв батлах, хуваарилах, зарцуулах, хяналт тавих үйл ажиллагаа 50 3 8 15 24
3 Ажил, албан тушаалд томилох байдал 50

1

9 16 24
4 Хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үйл ажиллагаа 50 5 6 15 24
5 Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа 50 4 8 12 26
6 Төсөл хөтөлбөрт хамруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 50 6 9 10 25

4.Манай аймагт авлига, ашиг сонирхлын зөрчил ямар түвшинд байгаа гэж үзэж байна вэ?

 Респондентын тоо А. Маш их          Б. Дунд зэрэг              В. Бага               Г. Мэдэхгүй
50 12 7 11 20

5.  Төв аймгийн хэмжээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчил буурч байгаа гэж та үзэж байна уу?

Респондентын тоо А. Тийм              Б. Харьцангуй буурч байгаа                 В. Үгүй               Г. Хэвэндээ
50 5 12 9 24

6. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажил орон нутагт / суманд/  ямар түвшинд явагдаж байгаа вэ?

Респондентын тоо А. Маш сайн      Б. Дунд зэрэг              В. Тааруухан     Г. Боломжийн  хэмжээнд
50 1 13 21 25

СУДАЛГАА НЭГТГЭСЭН: НБАЖИЛТАН                                                   Б.ЦЭРЭНЛХАГВА

 

                     ТӨВ АЙМГИЙН БАЯН-ӨНЖҮҮЛ СУМЫН АВИЛГАД ӨРТӨЖ БОЛЗОШГҮЙ АЛБАН

                                                                    ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ

Сум, байгууллагын нэр Албан  тушаалын /ангилал, зэрэглэл/ Төрийн албанд хэдэн жил ажиллаж байгаа /байсан/ Тайлбар /ямар үндэслэлээр тодорхойлж байгаа/
1 Засаг дарга УТ 10 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
2 Засаг даргын орлогч УТ 1 Тендер, худалдан авах үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг
3 ИТХ-ын дарга УТ 4 Эрх бүхий албан тушаалтан
4 ИТХ-ын нарийн бичиг ТЗ-7 2 А -3 сертифекаттай
5 МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-3 5 А -3 сертифекаттай
6 Нийгмийн даатгалын байцаагч ТЗ-6 5 Улсын байцаагч
7 Газрын даамал ТЗ-3 1 Газрын тухай багц хуулийг хэрэгжүүлдэг
8 Татварын улсын байцаагч ТЗ-6 1 Улсын байцаагч
ЗДТГазар
1 ЗДТГ-ын дарга ТЗ-7 дэс түшмэл 12 Эрх бүхий албан тушаалтан
2 Санхүү албаны дарга ТЗ-5 туслах түшмэл 7 Эрх бүхий албан тушаалтан
3 БОХУБайцаагч ТЗ-6 дэс түшмэл 11 Улсын байцаагч
4 МЭҮТ-ийн Эрүүл ахуйн улсын байцаагч ТЗ-6 дэс түшмэл 7 Улсын байцаагч
Дунд сургууль
5 Сургуулийн захирал ТҮБД-7-3 3 Төсвийн ерөнхий менежер
6 Сургалтын менежер ТҮБД-6-4 19 Эрх бүхий албан тушаалтан
Эрүүл мэндийн төв
7 Эрүүл мэндийн төвийн дарга ТҮЭМ4-5 2 Төсвийн ерөнхий менежер
Соёлын төв
8 Соёлын төвийн эрхлэгч ТҮСУ-6-3 3 Төсвийн ерөнхий менежер
Цэцэрлэг
9 Цэцэрлэгийн эрхлэгч ТҮБД-6-3 3 Төсвийн ерөнхий менежер

...............ооо..........................

АВИЛГАД ӨРТӨЖ БОЛЗОШГҮЙ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2016.03.30

Сум, байгууллагын нэр Ажил үйлчилгээний төрөл Үйл ажиллагааны зорилго, чиглэл Тайлбар /ямар үндэслэлээр тодорхойлж байгаа/
1

Баян-Өнжүүл

ЗДТГазар

 

Засаг дарга Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг хэрэгжүүлэн ажиллана Төсвийн шууд захирагч
2 Засаг даргын орлогч Сумын эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг төлөвлөж дэд бүтэц,төр хувийн хэвшлийн түншлэл, төсөл хөтөлбөрийг хариуцан ажиллана Тендер худалдан авах ажиллагааг явуулдаг
3 ЗДТГ-ын дарга Сумын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг төлөвлөх, байгуулагуудад хяналт шинжилгээ хийх ТГ-ын үйл ажиллагааг зохион байгуулах  Төсвийн ерөнхий менежер
4 Санхүү албаны дарга Сумын төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг Эрх бүхий албан тушаалтан
5 Газар Газрын харилцааны багц хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллана Иргэн ААНэгжид газар олголт хийдэг
6 Татварын улсын байцаагч Татварын хууль болон орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллана Иргэн ААНэгжтэй шууд харьцан ажилладаг
7 Нийгмийн даатгал Нийгмийн даатгалын багц хуулийг хэрэгжүүлнэ Тэтгэвэр тэтгэмж тогтоох эрх бүхий албан тушаалтан
8 БОХУБайцаагч Байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон багц хуулийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих зөрчлийг арилгах хяналтын бодлогыг хэрэгжүүлэх  Иргэн ААнэгжтэй шууд харьцан ажилладаг

                                 ДАВХАР АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА

Сум байгууллагын нэр Овог нэр

Одоо ажиллаж байгаа байгуу

ллага

Албан тушаал/ ангилал зэрэглэл/ Давхар ажил эрхэлж байгаа ААН, байгууллагын нэр хаяг байршил

Тухайн байгуул

лагын өмчийн төрөл хэлбэр

Үйл ажилла

гааны чиглэл

Хэдэн жил ажиллаж байгаа Ямар хамааралтай эсэх

Ямар ажил үйлчил

гээ эрхэлдэг эсэх

Тайлбар /аль хуулийн заалтыг баримталсан эсэх/
  -                    
                       

Жич: Давхар ажил эрхэлдэг албан тушаалтан байхгүй.

.............ооо............

                                          “Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг  үнэлэх”

                                                                                                      санал асуулгын үр дүн

 

             2016.03.30                                                                                                                                                                                    Хайрхан

 

        Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн санаачилгаар “Төрийн байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх”

санал, зөвлөмж боловсруулах, судалгаа шинжилгээний зорилгоор энэхүү санал асуулгыг авсан болно.

                                                           Нэг. Ерөнхий мэдээлэл

  1. Таны нас
Респондентын тоо А. 16-25     Б. 26-35               В. 36-45               Г. 46-55                Д.55-аас дээш    
50 7 12 18 10 3

 

  1. Таны хүйс:
Респондентын тоо А. Эрэгтэй Б. Эмэгтэй  
50 18 32
  1. Боловсролын байдал:
Респондентын тоо А. Дээд                     Б.Бүрэн дунд          

В. Бүрэн бус дунд    

 

Г.Тусгай дунд          Д. Бага                      
50 17 15 9 8 1

 

      4Ажил эрхлэлтийн байдал:

Респондентын тоо А.Төрийн албан хаагч                    Б.Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч        В.Хувийн ААН, байгууллагад ажилладаг Г.Малчин      Д.Оюутан     Е.Ажилгүй     

Ё.Тэтгэ-

вэрт    

Ж. Бусад
50 17 5 7 10 5 1 3 2

                                                      Хоёр. Хяналтын хэсэг /иргэдийн төсөөлөл/

1.Аль салбарт авлига, ашиг сонирхлын зөрчил илүү гарч байгаа  гэж та бодож байна вэ?/+/

 

             Байгууллагын нэр Респондентын тоо Маш их Нилээд /дунд зэрэг/ Бага  зэрэг  Байхгүй Мэдэхгүй
1 Төв аймгийн ЗДТГ 50 6 3 6 8 27
2 Төв аймгийн Цагдаагийн газар 50 6 7 8 7 22
3 Эрүүл мэндийн газар 50 7 10 7 4 22
4 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 50 7 9 7 3 24
5 Худалдан авах ажиллагааны алба 50 4 6 5 7 28
6 Мэргэжлийн хяналтын газар 50 4 6 4 8 28
7 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 50 4 2 4 7 33
8 Хүнс хөдөө аж ахуйн газар 50 4 3 3 9 31
9

Газрын харилцаа, барилга, хот

 Байгуулалтын газар

50 4 4 7 8 27
10 Татварын хэлтэс 50 4 5 3 7 31
11 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 50 1 2 5 15 27
12 Боловсрол соёлын газар 50 3 3 3 8 33
13 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 50 4 3 3 9 31
14 Онцгой байдлын газар 50 1 3 4 6 36
15 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 50 3 3 4 9 31
16

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний

хэлтэс

50 2 4 6 7 31
17 Хөдөлмөрийн хэлтэс 50 2 2 5 7 34
18 Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс 50 1 2 5 8 34
19 Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс 50 1 2 4 8 35
20

Ус цаг уур орчны шинжилгээний

алба

50 2 1 3 8 36

2.Аймгийн төрийн байгууллагуудын аль  салбарт  шударга болон шударга  бус байдал илүү ажиглагддаг вэ?

 Иргэн таны бодлоор: /шударга байдал сайн гэж үзэж байвал + тэмдгээр шударга бус гэж үзэж байгаа  бол –

тэмдгээр

Байгууллагын нэр Респондентын тоо Маш их Нилээд  Бага  зэрэг  Байхгүй Мэдэхгүй
1 Төв аймгийн ЗДТГ 50 6 4 10 1 29
2 Төв аймгийн Цагдаагийн газар 50 10 6 5 1 28
3 Эрүүл мэндийн газар 50 8 5 9 3 22
4 Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг 50 10 5 6 3 26
5 Худалдан авах ажиллагааны алба 50 4 3 5 6 32
6 Мэргэжлийн хяналтын газар 50 3 7 5 6 29
7 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар 50 2 4 9 7 28
8 Хүнс хөдөө аж ахуйн газар 50 2 2 6 7 33
9

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын

 газар

50 1 8 5 6 30
10 Татварын хэлтэс 50 3 4 6 7 30
11 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 50 2 6 3 7 32
12 Боловсрол соёлын газар 50 4 2 4 8 32
13 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба 50 4 4 3 7 32
14 Онцгой байдлын газар 50 4 2 4 8 32
15 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 50 2 2 3 9 34
16

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний

 хэлтэс

50 1 4 4 9 32
17 Хөдөлмөрийн хэлтэс 50 3 4 4 9 30
18 Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс 50 1 2 5 9 35
19 Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс 50 2 2 5 8 34
20

Ус цаг уур орчны шинжилгээний

алба

50 2 2 4 9 33

3.Таны бодлоор төрийн байгууллагын зарим үйл ажиллагаа нь ил тод, тунгалаг нээлттэй байдалд үнэлгээ өгнө үү.  /+/

                       Үзүүлэлт/ үнэлгээ Респондентын тоо   Сайн    Дунд Тааруу Мэдэхгүй
1 Төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 50 3 7 17 23
2 Төсөв батлах, хуваарилах, зарцуулах, хяналт тавих үйл ажиллагаа 50 3 8 15 24
3 Ажил, албан тушаалд томилох байдал 50

1

9 16 24
4 Хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үйл ажиллагаа 50 5 6 15 24
5 Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа 50 4 8 12 26
6 Төсөл хөтөлбөрт хамруулах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 50 6 9 10 25

 

4.Манай аймагт авлига, ашиг сонирхлын зөрчил ямар түвшинд байгаа гэж үзэж байна вэ?

 Респондентын тоо А. Маш их          Б. Дунд зэрэг              В. Бага               Г. Мэдэхгүй
50 12 7 11 20

5.  Төв аймгийн хэмжээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчил буурч байгаа гэж та үзэж байна уу?

Респондентын тоо А. Тийм              Б. Харьцангуй буурч байгаа                 В. Үгүй               Г. Хэвэндээ
50 5 12 9 24

6. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажил орон нутагт / суманд/  ямар түвшинд явагдаж байгаа вэ?

Респондентын тоо А. Маш сайн      Б. Дунд зэрэг              В. Тааруухан     Г. Боломжийн  хэмжээнд
50 1 13 21 25

СУДАЛГАА НЭГТГЭСЭН: НБАЖИЛТАН                                                   Б.ЦЭРЭНЛХАГВА

  ТӨВ АЙМГИЙН БАЯН-ӨНЖҮҮЛ СУМЫН АВИЛГАД ӨРТӨЖ БОЛЗОШГҮЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ

Сум, байгууллагын нэр Албан  тушаалын /ангилал, зэрэглэл/ Төрийн албанд хэдэн жил ажиллаж байгаа /байсан/ Тайлбар /ямар үндэслэлээр тодорхойлж байгаа/
1 Засаг дарга УТ 10 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
2 Засаг даргын орлогч УТ 1 Тендер, худалдан авах үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг
3 ИТХ-ын дарга УТ 4 Эрх бүхий албан тушаалтан
4 ИТХ-ын нарийн бичиг ТЗ-7 2 А -3 сертифекаттай
5 МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн ТЗ-3 5 А -3 сертифекаттай
6 Нийгмийн даатгалын байцаагч ТЗ-6 5 Улсын байцаагч
7 Газрын даамал ТЗ-3 1 Газрын тухай багц хуулийг хэрэгжүүлдэг
8 Татварын улсын байцаагч ТЗ-6 1 Улсын байцаагч
ЗДТГазар
1 ЗДТГ-ын дарга ТЗ-7 дэс түшмэл 12 Эрх бүхий албан тушаалтан
2 Санхүү албаны дарга ТЗ-5 туслах түшмэл 7 Эрх бүхий албан тушаалтан
3 БОХУБайцаагч ТЗ-6 дэс түшмэл 11 Улсын байцаагч
4 МЭҮТ-ийн Эрүүл ахуйн улсын байцаагч ТЗ-6 дэс түшмэл 7 Улсын байцаагч
Дунд сургууль
5 Сургуулийн захирал ТҮБД-7-3 3 Төсвийн ерөнхий менежер
6 Сургалтын менежер ТҮБД-6-4 19 Эрх бүхий албан тушаалтан
Эрүүл мэндийн төв
7 Эрүүл мэндийн төвийн дарга ТҮЭМ4-5 2 Төсвийн ерөнхий менежер
Соёлын төв
8 Соёлын төвийн эрхлэгч ТҮСУ-6-3 3 Төсвийн ерөнхий менежер
Цэцэрлэг
9 Цэцэрлэгийн эрхлэгч ТҮБД-6-3 3 Төсвийн ерөнхий менежер

...............ооо............

     

 

АВИЛГАД ӨРТӨЖ БОЛЗОШГҮЙ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2016.03.30

Сум, байгууллагын нэр Ажил үйлчилгээний төрөл Үйл ажиллагааны зорилго, чиглэл Тайлбар /ямар үндэслэлээр тодорхойлж байгаа/
1

Баян-Өнжүүл

ЗДТГазар

 

Засаг дарга Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг хэрэгжүүлэн ажиллана Төсвийн шууд захирагч
2 Засаг даргын орлогч Сумын эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг төлөвлөж дэд бүтэц,төр хувийн хэвшлийн түншлэл, төсөл хөтөлбөрийг хариуцан ажиллана Тендер худалдан авах ажиллагааг явуулдаг
3 ЗДТГ-ын дарга Сумын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг төлөвлөх, байгуулагуудад хяналт шинжилгээ хийх ТГ-ын үйл ажиллагааг зохион байгуулах  Төсвийн ерөнхий менежер
4 Санхүү албаны дарга Сумын төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн бүхий л үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг Эрх бүхий албан тушаалтан
5 Газар Газрын харилцааны багц хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллана Иргэн ААНэгжид газар олголт хийдэг
6 Татварын улсын байцаагч Татварын хууль болон орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэн ажиллана Иргэн ААНэгжтэй шууд харьцан ажилладаг
7 Нийгмийн даатгал Нийгмийн даатгалын багц хуулийг хэрэгжүүлнэ Тэтгэвэр тэтгэмж тогтоох эрх бүхий албан тушаалтан
8 БОХУБайцаагч Байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон багц хуулийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих зөрчлийг арилгах хяналтын бодлогыг хэрэгжүүлэх  Иргэн ААнэгжтэй шууд харьцан ажилладаг

                                 ДАВХАР АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН СУДАЛГАА

Сум байгууллагын нэр Овог нэр

Одоо ажиллаж байгаа байгуу

ллага

Албан тушаал/ ангилал зэрэглэл/ Давхар ажил эрхэлж байгаа ААН, байгууллагын нэр хаяг байршил

Тухайн байгуул

лагын өмчийн төрөл хэлбэр

Үйл ажилла

гааны чиглэл

Хэдэн жил ажиллаж байгаа Ямар хамааралтай эсэх

Ямар ажил үйлчил

гээ эрхэлдэг эсэх

Тайлбар /аль хуулийн заалтыг баримталсан эсэх/
  -                    
                       

Жич: Давхар ажил эрхэлдэг албан тушаалтан байхгүй.

.............ооо............

 
Цаг агаарын аюулт үзэгдэлээс урьдчилан сэргийлэх PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
7 дахь өдөр, 06-03-2016 02:37

Онцгой байдал:

2016 оны 03-р сарын 03-04-ны өдрүүдэд бүх нутгаар хүчтэй цасан шуурга тавьсаны улмаас малынхаа араас

яваад сураггүй алга боллоо гэх 3 дуудлага сумын онцгой байдлын албанд  ирж, дуудлагын мөрөөр сумын

онцгой комисс хуралдаж холбогдох арга хэмжээг авч эрэлд яваад сураггүй болсон малчдын ар гэртэй

байнгын холбоотой байж уг малчдыг  өдөрт нь  олж мэдээллийг холбогдох газарт нь хүргүүллээ. 

LAST_UPDATED2
 
2016.02.08 PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
1 дэх өдөр, 08-02-2016 11:35

АЙМГИЙН САЙН МАЛЧИД

Бараат багийн малчин А.Санжаасүрэн 

Цээл багийн малчин Н.Алтанхуяг 

Цээл багийн малчин Г.Батчулуун 

Цээл багийн малчин Д.Эрдэнэбаяр 

Бүрд багийн малчин Н.Баянтөгс 

Ж.Самбуугийн нэрэмжит залуу малчин шагналаар Бараат багийн малчин Н.Анхбаяр 

 

 
2016.02.03 PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 03-02-2016 02:25

zurag                                                                                                                                                                                 Сумын сайн малчид болон мянгат малчид 

Пүрэвийн Энхболд 1-р баг бараат "Сумын сайн" малчин 

Маажавын Батчулуун 1-р баг бараат "Сумын сайн" малчин 

Анаагийн Идэрбат 1-р баг бараат "Сумын сайн" малчин 

Моломжавцын Жанчивдорж 2-р баг цээл "Сумын сайн" малчин 

Содномпилын Цэрэнбалжир 2-р баг цээл "Сумын сайн" малчин 

Сүрэнгийн Балжинням 3-р баг бүрд "Сумын сайн" малчин 

Алтангэрэлийн Бадрах 3-р баг бүрд "Сумы сайн" малчин 

 
2016.01.27 PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 27-01-2016 03:11

zu                                                                                                                                                                                                               Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын 2015 оны Алтан төлийн эзэд

Алтан ботго 1-р баг Г.Буян-Өлзий

Алтан унага 3-р баг С.Ган-Очир 

Алтан тугал 2-р баг С.Одгэрэл 

Алтан хурга 3-р баг О.Отгонбаатар 

Алтан ишиг 3-р баг Г.Наранмандах 

 
<< Эхлэл < Өмнөх 1 2 3 4 Дараагийн > Төгсгөл >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Баннер

ГишүүнчлэлСанал асуулга

Манай сумын ажлын талаар...
 

Онлайн гишүүн

Одоогоор 1 зочин холбогдсон